Ga naar de pagina-inhoud

Technieken

Bodemsanering

Milieukundige Ontgraving
De snelste manier van bodemsanering is het ontgraven van de verontreiniging. Dan wordt de vervuilde grond onder gecontroleerde omstandigheden afgegraven en voor reiniging naar ons grondrecyclagecentrum afgevoerd. Bij graafwerken moet veelal rekening worden gehouden met de stabiliteit van de aanpalende gebouwen en constructies. Bremcon heeft een grote ervaring met de toepassing van stabiliserende maatregelen zoals dam- en Berlijnse wanden of diverse bekistingssystemen.

Grondwatersanering
In veel gevallen beperkt de verontreiniging zich niet alleen tot de grond maar is ook het grondwater vervuild. Bremcon past een breed scala van grondwaterzuiveringstechnieken toe. Zo kunnen we elke vorm van grondwaterverontreiniging efficiënt aanpakken.

Drijflaagsanering
Op de grondwatertafel komt vaak een laag van puur product voor: de zogenaamde drijflaag. Omgekeerd zinken sommige verontreinigingen tot op een ondoordringbare grondlaag en vormen daar de zinklaag. Door ontgraving, afroming in een open bouwput of door nog een aantal specifieke pomptechnieken kan Bremcon deze laag verwijderen.

In-Situ Sanering
Soms maakt de aanwezigheid van gebouwen, tanks of ondergrondse infrastructuur het afgraven civieltechnisch onmogelijk of financieel onhaalbaar. In dat geval kan insitu sanering soelaas brengen omdat zo de verontreiniging verwijderd wordt zonder de grond af te graven. Bij in-situ gebeurt alles ondergronds en wordt met behulp van water, lucht, voedings- en/of toeslagstoffen de verontreiniging uit de grond of het grondwater gehaald, gefixeerd in de bodem of biologisch afgebroken.
Een belangrijke voorwaarde voor succes met deze techniek is een grondig inzicht in de opbouw, in de verontreiniging en in de samenstelling van de bodem. Door het uitvoeren van specifieke labotesten, modelleringen, simulaties en on-site pilootproeven wordt aan de klant een inzicht gegeven in de haalbare terugsaneerwaarde, de terugsaneertijd en het rendement van de verschillende saneringsvarianten. Zo kunnen er heldere afspraken gemaakt worden omtrent de uitvoeringsmethode en het budget.

BodemsaneringBodemsaneringBodemsanering

Grondwaterzuivering

In veel gevallen beperkt de verontreiniging zich niet alleen tot de grond maar is ook het grondwater gecontamineerd. Bremcon beschikt over een eigen technische dienst die gebruik maakt van een breed scala aan (grond)waterzuiveringstechnieken zodat elke vorm van grondwaterverontreiniging efficiënt kan aangepakt worden.

GrondwaterzuiveringGrondwaterzuiveringGrondwaterzuivering

In-situ sanering

De aanwezigheid van gebouwen, tanks of ondergrondse infrastructuur maken afgraven soms civieltechnisch onmogelijk of financieel onhaalbaar. In dat geval kan in-situ sanering een uitweg bieden omdat de verontreiniging verwijderd wordt zonder grond af te graven. Alles gebeurt ondergronds. Met behulp van water, lucht, voedings- en/of toeslagstoffen wordt de verontreiniging uit de grond en/of grondwater gehaald, gefixeerd in de bodem, chemisch geoxideerd of biologisch afgebroken.
Een grondig inzicht in de opbouw en samenstelling van bodem en verontreiniging ter plaatse is een belangrijke voorwaarde voor succes.
Met laboratoriumtesten, modelleringen, simulaties en on-site pilootproeven kan Bremcon de klant en zijn bodemsaneringsdeskundige inzicht geven in de haalbare terugsaneerwaardes, de terugsaneertijd en het rendement van de verschillende saneringsvarianten. Dit maakt het mogelijk heldere afspraken te maken omtrent uitvoeringsmethode en budgettering.

In-situ saneringIn-situ saneringIn-situ sanering

In-situ sanering: Gestimuleerde anaerobe biologische afbraak

Door injectie van een koolstofbron wordt de anaërobe afbraak van de organische bodemverontreiniging, bestaande uit vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl), naar onschadelijke eindproducten gestimuleerd.In-situ sanering: Gestimuleerde anaerobe biologische afbraakIn-situ sanering: Gestimuleerde anaerobe biologische afbraakIn-situ sanering: Gestimuleerde anaerobe biologische afbraak

In-situ sanering: Persluchtinjectie

Bij persluchtinjectie wordt er perslucht via filters in het grondwater gebracht. Door toepassing van persluchtinjectie worden de in het water opgeloste vluchtige verbindingen naar de luchtfase verdreven. Bovendien wordt zuurstof in het grondwater opgelost, wat aërobe biodegradatie stimuleert.In-situ sanering: PersluchtinjectieIn-situ sanering: PersluchtinjectieIn-situ sanering: Persluchtinjectie

In-situ: Bodemluchtextractie

Bij bodemluchtextractie wordt er bodemlucht onttrokken waardoor vluchtige verbindingen uit de onverzadigde zone worden verwijderd én schone (zuurstofrijke) lucht wordt aangevoerd. De onttrekking kan gebeuren doormiddel van filters of drains waarbij de onttrokken bodemlucht bovengronds wordt gereinigd met behulp van een zuiveringssysteem.In-situ: BodemluchtextractieIn-situ: Bodemluchtextractie

In-situ: Pump and treat

Bij pump and treat wordt er verontreinigd grondwater onttrokken, via drains en pompputten of filters, en bovengronds gereinigd doormiddel van een grondwaterzuiveringsinstallatie.In-situ: Pump and treatIn-situ: Pump and treatIn-situ: Pump and treat

In-situ: Vacuüm Enhanced Recovery (VER)

VER is een meerfase onttrekking waarbij onder hoog- of laagvacuüm tegelijkertijd grondwater en/of drijflaag en bodemlucht kunnen worden onttrokken. De techniek is in het bijzonder geschikt voor het saneren van grondwater in minder of slecht doorlatende bodems en het verwijderen van drijflagen.In-situ: Vacuüm Enhanced Recovery (VER)In-situ: Vacuüm Enhanced Recovery (VER)In-situ: Vacuüm Enhanced Recovery (VER)

Milieukundige ontgraving

Het ontgraven van een verontreiniging is de snelste vorm van bodemsanering. De verontreinigde grond wordt onder gecontroleerde omstandigheden afgegraven en voor reiniging naar een grondrecyclagecentrum afgevoerd. Vaak moet rekening gehouden worden met de stabiliteit van aanpalende gebouwen en constructies. Bremcon heeft ruime ervaring met het toepassen van stabiliserende maatregelen zoals dam- en Berlijnse wanden en diverse bekistingsystemen.Milieukundige ontgravingMilieukundige ontgravingMilieukundige ontgraving

Pilootproeven

Bremcon heeft al meer dan 10 pilootproeven uitgevoerd waarbij de geschiktheid van meerfase onttrekking, persluchtinjectie, chemische oxidatie, gasinjectie, aërobe of anaërobe afbraak getest werden.

Dankzij het uitvoeren van een proefsanering wordt de geschikheid van de geteste in-situ saneringstechniek nagegaan en kan er een juiste dimensionering gebeuren van het full-scale saneringssysteem.

De uitvoering van een aantal van deze proefsaneringen kaderde in de formule van een projectteam waarbij zowel de probleemhebber, de erkende bodemsaneringsdeskundige als de bodemsaneringsaannemer samenwerken. De bedoeling van een projectteam is om door samenwerking tot de best beschikbare saneringstechniek te komen rekening houdend met de wensen en verwachtingen van de probleemhebber.

PilootproevenPilootproevenPilootproeven

Stabiliserende maatregel: Berlinerwand

Een Berlinerwand of Berlijnse wand is een grondkering waarbij profielen op regelmatige afstand van elkaar verticaal in de grond worden gebracht. In de flenzen van de profielen worden houten balken, geprefabriceerde betonplaten of staalplaten geplaatst, ook wel beschoeiing genoemd. De beschoeiing keert de achterliggende grond. Indien nodig wordt de Berlinerwand stabiel gemaakt d.m.v. grondankers.Stabiliserende maatregel: BerlinerwandStabiliserende maatregel: Berlinerwand

Stabiliserende maatregel: Damwand

Bij damwanden worden metalen geprofileerde platen in de grond geheid, getrild of geduwd. Deze platen hebben een slot aan beide uiteinden waardoor een gesloten constructie kan worden opgebouwd. De damplanken worden volledig tot op diepte gebracht vooraleer met de grondwerken wordt aangevat.

Indien nodig wordt de damwand stabiel gemaakt d.m.v. grondankers of schoring.

Stabiliserende maatregel: DamwandStabiliserende maatregel: DamwandStabiliserende maatregel: Damwand

Stabiliserende maatregel: Palenwand

Door het naast elkaar uitvoeren van palen in de grond is het mogelijk om een wand te vormen welke dienst kan doen als beschoeiing. Het plaatsen van een palenwand gebeurd trillingsarm en geluidsarm.

Stabiliserende maatregel: Sledebekisting

Een sledebekisting is een beschoeiingsbox die wordt ingegraven in de grond, meestal vlak tegen gebouwen en openbare wegen. Doordat de kist wordt ingegraven treden er geen trillingen op tijdens de installatie van de box. Het plaatsen en verwijderen van een sledebekisting door Bremcon gebeurt volgens de regels van de kunst.Stabiliserende maatregel: SledebekistingStabiliserende maatregel: SledebekistingStabiliserende maatregel: Sledebekisting

Tanksanering

Voordat een tank buiten gebruik wordt gesteld wordt deze eerste gereinigd. Indien de tank kan verwijderd worden wordt deze afgevoerd naar een erkend verwerker. Als deze omwille van stabiliteittechnische reden niet kan verwijderd worden wordt deze tank opgevuld met schuim, zand of beton.

Na buiten gebruikstelling van een tank kan Bremcon ook instaan voor het plaatsen van een nieuwe tank.

TanksaneringTanksaneringTanksanering